Estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de  l’Institut d’Ensenyament Secundari Valerià Pujol i   Bosch de Premià de Dalt

 

 

CAPÍTOL I – DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBI

 

 

 

Article 1

 

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Valerià Pujol i Bosch de Premià de Dalt, comarca del Maresme, -anteriorment Voramar, de Premià de Mar, amb personalitat jurídica pròpia i de caràcter no lucratiu, acollida als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola del 1.978, es regeix pels presents estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, Decret 202/1987 de 19 de Maig del Departament d’Ensenyament. Per la llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació (BOE nº 73 de 6 de març), Llei 4/2008, del 24 d’abril, i disposicions d’aplicació restants

 

La llengua propia i vehicular de l’Associació és el català. En les seves comunicacions externes podrá emprar qualsevol de les altres llengües oficials

 

Article 2

 

2.1 L’Associació assumirà els objectius següents,

 

 • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, a les mares i pares, participant en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills en el Centre, així com als tutors, els professors i a la totalitat dels alumnes matriculats al Centre i els seus Órgans de Govern
 • Promoure la participació dels pares I mares dels alumnes, I dels alumnes, en la gestió del Centre
 • Assistir als pares i mares o tutors I tutores dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del Centre quan aquest estigui sostingut amb fons públics
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares, tutors i tutores o representants dels alumnes, i dels alumnes, en el Consell Escolar dels Centres Públics i altres Órgans Col.legiats
 • Facilitar la col.laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn
 • Col.laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en la elaboració de directrius per a la programació d’activitas complementàries, extraescolars o de serveis
 • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’especific de responsabilització en l’educació familiar
 • Divulgar, promoure, realitzar i potenciar tota mena d’activitats físico- esportives
 • Divulgar i promoure tota mena d’activitats culturals i, en especial, la cultura catalana, les nostres costums i tradicions
 • Promoure i divulgar les activitats i relacions intergeneracionals
 • Promoure, divulgar i potenciar les activitats d’integració intercultural i de coeducació
 • Promoure la integració d¡aquelles famílies, i alumnes, que s’incorporin per primer cop al sistema educatiu català
 • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, complementin aquests estatuts

 

2.2 Procediment de règim disciplinari

 

L’òrgan de govern por sancionar les infraccions comeses pels socis i socies

 

Aquestes infraccions es podran qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació

 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts del membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies a considerar des de la recepció de l’expedient el.laborat per l’instructor

 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, davant la primera assemblea general que tingui lloc

 

2.3 Regles sobre organització i funcionament de l’òrgan de govern que estableixin, entre d’altres, el règim de convocatòria i constitució

 

La Junta Directiva, convocada prèviament pel President/a o per la persona que el/la substituexi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que, en cap cas, no pot ser inferior a un cop al mes. Aquestes reunions poden tenir naturalessa presencial o fent servir mitjans tecnològics de comunicació a distancia.

 

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest carácter, el president/a o bé si ho sol.licita un terç dels membres que la componen

 

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quórum de la meitat més un dels seus membres

 

Article 3

 

El domicili de l’Associació queda fixat al Passeig de Can Balet s/n de Premià de Dalt i el seu àmbit d’activitats se circumscriu, principalment, a Catalunya

 

 

 

 

CAPÍTOL II – DELS SOCIS

 

Article 4

 

Seran socis de l’Associació les mares i pares, tutors i tutores, o, en el seu cas, els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin llur voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes a que es refereix l’article 5è dels presents estatuts.

 

L’admissió dels socis es facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà, prèvia acreditació de la condició de mare i/o pare, tutor i/o tutora o representant d’un o més alumnes del centre.

 

Article 5

 

Drets i deures del socis,

 

1. Els socis tindran dret a participar en les activitats de l’Associació, intervenint en les Assemblees Generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva, o verbalment als Delegats/ades de Curs, els quals les trasl.ladaran a l’esmentada Junta en llurs reunions.

 

2. Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, tot seguint l’ordre del Dia

 

3. Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva

 

4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents

 

5. Sol.licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, promovent les signatures precises per a la seva convocatòria

 

6. Consultar els llibres de l’Associació

 

Són deures dels socis,

 

1. Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació i de les seves activitats satisfent les quotes i derrames vàlidament acordades

 

2. Complir, i fer acomplir, els acords reglamentaris adoptats per l’Associació, a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de la mateixa

 

3. Complir, i fer acomplir, els presents estatuts

 

Article 6

 

Els socis seran donats de baixa a l’Associació per algun dels motius següents,

 

1. Renúncia voluntària comunicada per escrit adreçada al president

 

2. Pèrdua de la condició de mare o pare de l’alumne, de la pàtria potestat o de la seva representació legal

 

3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada

 

4. Utilitzar l’Associació, o servir-se de la condició de soci, per a finalitats estranyes a les estatutàriament assumides per l’entitat

 

Quan la baixa obeeixi als motius 3er i 4art serà preceptiva l’obertura d’un expedient en que es donarà audiència al soci

 

L’acord de baixa serà adoptat per la Junta Directiva

 

El soci hi podrà recórrer, en contra, davant l’Assemblea General en el termini de quinze diez hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que l’acord li hagués estat notificat

 

 

 

 

CAPITOL III – RÈGIM ECONÒMIC

 

 

Article 7

 

L’Associació està mancada de patrimoni fundacional.

 

Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Associació disposarà dels mitjan economics següents,

 

 • Import de les quotes o derrames dels socis
 • Donatius i subvencions, si n’hi hagués
 • Els interessos que produeixin els fons de l’Associació
 • Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a través de les activitats que realitzarà l’Associació per l’assoliment dels seus objectius

Hom s’ajustarà al que disposa la legislació vigent respecte a la quantia del pressupost anual

 

Els fons de l’Associació seran dipositats en un mateix compte bancari, el qual será obert amb les signatures autoritzades del President, Tresorer i Secretari; caldrà la signatura mancomunada de dos d’ells i que una d’elles sigui sempre la del tresorer per a treure diners o efectuar pagaments

 

Article 8

 

Els associats satisfaran la quota que s’estableixi a l’Assemblea General Ordinària en aprovar el pressupost, a fi d’adeqüar-les a les despeses previstes

 

L’exercici econòmic coincideix amb el Curs escolar, s’inicia l’1 de setembre i finalitza el

31 d’agost

 

 

 

 

CAPITOL IV – ÒRGANS DE GOVERN: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

 

 

Article 9

 

L’Associació serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva

 

Article 10

 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els socis, per dret propi i irrenunciable. Tots els acords seran presos per majoria simple, mitjançant votació, excepció feta dels acords propis de l’Assemblea General Extraordinària que es prendran mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels vots presents i/o representats, com també per elegir la Junta Directiva, que requerirà la majoria relativa

 

Article 11

 

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l’any, durant el primer trimestre de curs, per exercir les competències que li confereix l’article 14 dels presents Estatuts.

 

Les Assemblees Generals, ja siguin Ordinàries com Extraordinàries, es convocaran per l’òrgan de govern, amb una antelació mínima de deu dies a la seva celebració, mitjançant comunicació escrita que haurà de ser publicada al Taulell d’anuncis del centre i, sempre que es disposin d’elles, a les adreces físiques o electròniques de cadascun dels socis.

 

Aquesta comunicació inclourà l’Ordre dels assumptes a tractar, el lloc, la data i l’hora de la reunió

 

Les Assemblees Generals, tant les Ordinàries com les Extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorren, presents o representats, la majoria

 

dels socis i, em segona convocatòria, trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre de socis presents.

 

Els acords seran presos per majoria simple, llevat dels supòsits de modificació d’Estatuts o la dissolució de l’Associació, que requeriran una majoria de dos terços dels assistents

 

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar

 

Article 12

 

L’Assemblea General Extraordinària podrà ser convocada:

 

Per acord de la Junta Directiva

 

Per sol.licitud escrita d’almenys un 10% del total de socis (art 322-3 de la Llei 4/2008)

 

Article 13

 

Es considerarà un vot per cada membre de la unitat familiar, tutor/a o representant legal de l’alumne, encara que hi hagin més germans matriculats al centre

 

Article 14

 

Correspon a l’Assemblea General Ordinària,

 

 • Fixar els principis I plans generals d’actuació de l’Associació
 • Aprovar, o revocar, l’estat de comptes anuals de despeses I ingressos
 • Aprovar, o revocar, el pressupost anual
 • Aprovar, o revocar, la memòria anual d’activitats
 • Aprovar, o revocar, la proposta anual d’activitats
 • Conèixer les sol.licituts d’altes o baixes de socis
 • Elegir, com a censor de comptes, un soci de número, a fi de que revisi l’estat de comptes anuals abans de la seva presentació a l’Assemblea General Ordinària. El càrrec de Censor de Comptes és incompatible amb qualsevol càrrec de la Junta Directiva
 • Elegir, com a censor de l’acta, un membre present a l’Assemblea per tal de que revisi la redacció de l’acta i que coincideixi amb els punts tractats i acordats
 • Elegir, o revocar, els membres de la Junta Directiva
 • Acordar la federació, o desfederació, de l’Associació amb altres de finalitats anàlogues o, en el seu cas, ratificar la decisió presa al respecte per la Junta Directiva
 • Decidir sobre qualsevol altre qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es reservi a la competència de l’Assemblea General Extraordinària

 

Correspon a l’Assemblea General Extraordinària,

 

 • Acordar la disposició o alineació de bens i drets
 • Aprovar, quan s’escaigui, el Reglament Interior de l’Associació
 • Assumptes propis de la Assemblea General Ordinària que, per circumstàncies excepcionals, segons criteri de l’òrgan de govern, requereixin l’aprovació de l’Assemblea General
 • Modificar el presents Estatuts
 • Dissoldre l’Associació

 

Article 15

 

La Junta Directiva serà l’òrgan de govern de l’Associació i serà l’òrgan executiu de les disposicions emanades de l’Assemblea, amb caràcter obligatori, i es regirà pels presents Estatuts, i altres disposicions legals que es refereixen a aquesta mena d’associacions.

 

Serà constituïda pels càrrecs següents,

 

President, Secretari, Tresorer i vocals, aquests amb un màxim de 9

 

Els càrrecs els ocuparan persones físiques diferents

 

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/a sortint amb el vist i plau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/a

 

Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, si bé, tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i, si s’escau, a la indemnització,pels danys produïts degudament justificats i documentats per raó d’aquest exercici.

 

 

 

 

Article 16

 

Els càrrecs que constitueixen la Junta Directiva es renovaran parcialment cada dos anys, i podran ser reelegits

 

Cas de produir-se vacants durant el mandat, aquestes seran cobertes per un soci proposat per la Junta Directiva fins que es procedeixi a la seva ratificació en la propera Assemblea General Ordinària

 

Article 17

 

La Junta Directiva assumirà les funcions de representació i de govern de l’Associació i, a més, tindrà les atribucions següents:

 

 • Resoldre l’admissió de nous socis
 • Nomenar les delegacions i ponències que consideri necessàries pel bon funcionament de l’Associació
 • Marcar les directrius que cal seguir per al millor desenvolupament de l’Associació
 • Analitzar periòdica i conjuntament amb els representants dels pares i mares, i dels alumnes, al Consell Escolar, la situació general del centre, i fer propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament
 • Decidir sobre la federació de l’Associació amb altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’Assemblea General

 

La Junta Directiva de l’Associació podrà tenir el suport i col.laboració d’un Consell Assessor que participaria en el funcionament de la mateixa.

 

Aquest Consell estarà format per antics membres de l’Associació, o per persones de reconeguda experiència en el moviments d’AMPAs i quin nomenament, per la durada que s’acordi a proposta de la Junta Directiva, serà presentat a l’Assemblea General Ordinària que ratificarà, o revocarà, l’esmentat nomenament.

 

Els membres del Consell Assessor podran participar en totes les activitats, comissions i gestions desenvolupades per l’AMPA a quines reunions i Assemblees podran assistir, si així ho aprova, per majoria simple i prèviament, a cada Assemblea, la Junta Directiva expressament. La seva assistència, en aquests casos, serà com membres nats de la Junta Directiva, amb veu i sense dret a vot.

 

En cap cas, els membres del Consell Assessor podrà superar el nombre de vocals electes de la Junta Directiva.

 

La Junta Directiva, en acord per majoria, podrà encarregar als membres del Consell Assessor la representació delegada de l’Associació en tots aquells estaments i gestions que consideri adients

 

El cessament dels membres del Consell Assessor es produirà per haver finalitzat el termini del seu nomenament, a petició pròpia, o a proposta de la Junta Directiva davant de l’Assemblea General, que ratificarà, o revocarà, l’esmentat cessament.

 

Els membres de la Junta Directiva, ni els del Consell Assessor, no podran dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació. Tot i així, podran ser reemborsades les despeses que els ocasioni la seva representació d’acord amb el que preveu l’article 15 d’aquests Estatuts.

 

Article 18

 

Correspon al/la president/a, la representació de l’Associació, convocar i presidir la Junta Directiva, com també l’Assemblea General de socis, i dirigir els debats, adoptar les mesures que consideri urgents per la bona administració social, tenir cura de l’acompliment dels presents Estatuts i subscriure, juntament amb el Secretari, les actes de la sessions i tota classe de documents procedents de l’Associació

 

Article 19

 

El/La secretari/a, custodiarà els llibres (excepte els de comptabilitat), els documents i el segell de l’Associació. Portarà el registre de socis al dia, redactarà en el moment les actes de les sessions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals, lliurarà certificadament tot allò que faci referència als llibres i documents socials amb el vist i plau del president, així mateix s’ocuparà de la correspondència social

 

Assumirà accidentalment la presidència en absència o malaltia del president, i quan l’hi obliguin les circumstàncies

 

Article 20

 

Correspon al Tresorer/a ser l’encarregat/ada de la custòdia dels fons social i els llibres de comptabilitat, com també efectuar els cobraments i pagaments que el president li ordeni.

 

Tanmateix, li correspondrà la confecció del pressupost i de l’estat anual de l’Associació

 

Article 21

 

La Junta Directiva podrà designar a un o varis dels seus membres la funció de Delegats de Curs, a qui els correspondrà servir d’enllaç i comunicació entre els professors i els delegats dels alumnes de les classes que li corresponguin, i els mares/pares, tutors/es o representants legals dels alumnes, estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació amb el curs, que es tractaran en les reunions de la Junta Directiva

 

Article 22

 

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple de vots: els empats que hi pugui haver seran dirimits pel vot de qualitat del President. La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop al mes

 

Article 23

 

Qualsevol qüestió no prevista en aquests Estatuts, serà resolta per la Junta Directiva, que informarà posteriorment en l’Assemblea General més propera.

 

 

 

CAPÍTOL V – DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 

 

Article 24

 

Per dissoldre l’Associació caldrà un acord favorable, pres per una majoria de dos terços dels socis presents en Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte

 

Article 25

 

En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de comissió liquidadora, i un cop satisfetes les obligacions pendents, si hi hagués remanent de béns, es lliurarà al centre per a que sigui usat, exclusivament, per a finalitats culturals i educatives.

 

Estatuts modificats, aprovats en Assemblea General Extraordinària de l’AMPA de l’Institut Valerià Pujol i Bosch de Premià de Dalt de data 10 de Juliol del 2012

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© AMPA IES Valeria Pujol i Bosch