Quins són els nostres objectius

 

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Valerià Pujol i Bosch de Premià de Dalt, comarca del Maresme,-anteriorment Voramar, de Premià de Mar-, s'estableix amb personalitat jurídica pròpia i de caràcter no lucratiu.

 

La seva misió és la de ser un membre actiu de la Comunitat Educativa de Premià de Dalt, col.laborant en tot allò que permeti millorar la qualitat de la educació dels estudiants de l'IES Valerià Pujol i Bosch.

 

Els objectius de l'AMPA estàn recollits en l'article 2 dels seus estatuts i són:

 

 • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, a les mares i pares, participant en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills en el Centre, així com als tutors, els professors i a la totalitat dels alumnes matriculats al Centre i els seus Órgans de Govern.
 • Promoure la participació dels pares I mares dels alumnes, I dels alumnes, en la gestió del Centre.
 • Assistir als pares i mares o tutors I tutores dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del Centre quan aquest estigui sostingut amb fons públics.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares, tutors i tutores o representants dels alumnes, i dels alumnes, en el Consell Escolar dels Centres Públics i altres Órgans Col.legiats.
 • Facilitar la col.laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col.laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en la elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis
 • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’especific de responsabilització en l’educació familiar
 • Divulgar, promoure, realitzar i potenciar tota mena d’activitats físico- esportives.
 • Divulgar i promoure tota mena d’activitats culturals i, en especial, la cultura catalana, les nostres costums i tradicions.
 • Promoure i divulgar les activitats i relacions intergeneracionals.
 • Promoure, divulgar i potenciar les activitats d’integració intercultural i de coeducació.
 • Promoure la integració d¡aquelles famílies, i alumnes, que s’incorporin per primer cop al sistema educatiu català.
 • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, complementin aquests estatuts.

 

 Què Volem Fer

 

A més de buscar solucions que facilitin l'adquisició del llibre, com fins ara, volem preparar un programa d'activitats més ambiciós i volem comptar amb la teva opinió.

 

Per exemple...

 

 • Establir canals directes de comunicació entre els membres de l'AMPA i la JuntaDirectiva i entre la comunitat escolar i l'AMPA, com ara creant la Web pròpia de l'AMPA (www.ampaiesvaleriapujolibosch.com)., l'adreça electrònica pròpia (ampa.iesvaleriapujolibosch@gmail.com)., la Newsletter de l'AMPA...
 • Reforçar la col.laboració amb tots els membres de la comunitat educativa amb la creació de la figura del delegat/ada de curs.
 • Promoure la cultura de la sostenibilitat.
 • Programa de reutilització de recursos, com ara, els llibres.
 • Col.laborar en el desenvolupament d'activitats culturals i pedagògiques que, integrades en el pla educatiu, que vinculin la comunitat educativa al poble
 • Col.laborar amb l'aprenentage d'idiomes.
 • Desenvolupament de plans d'intercanvi d'alumnes.
 • Promoure actes formatius de caràcter cívic.
 • Desenvolupament de programes de voluntariat per ajudar a alumnes pertanyents a families en situacions extremes.

 

I d'altres iniciatives que els associats puguin proposar i siguem capaços, entre tots, de posar-les en marxa.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© AMPA IES Valeria Pujol i Bosch